Phrasal Verbs (Cụm động từ tiếng Anh)

1. Phrasal verbs: Cụm động từ thông dụng

10 cụm động từ tiếng Anh thông dụng

10 cụm động từ tiếng Anh thông dụng

2. Phrasal verbs: Cụm động từ theo động từ

Cụm động từ tiếng Anh với READ

Cụm động từ tiếng Anh với READ

3. Phrasal verbs: Cụm động từ theo giới từ

Cụm động từ tiếng Anh với UP

Cụm động từ tiếng Anh với UP