Thành ngữ tiếng Anh với từ Mind

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh online hiệu quả.
Chú thích:
informal: dùng trong hoàn cảnh không trang trọng

1. make up your mind | make your mind up

→ quyết định

 • What do you want for dinner tonight? You have to make up your mind soon, because the supermarket closes in an hour.

  Tối nay bạn muốn ăn gì? Bạn phải sớm quyết định thôi vì siêu thị sẽ đóng cửa trong vòng 1 tiếng nữa.

2. bear/keep sb/sth in mind | bear/keep in mind that

→ ghi nhớ điều gì

 • When you're driving a car, you must bear this in mind at all times: Keep your eyes on the road.

  Khi bạn đang lái xe, phải luôn ghi nhớ điều này: Tập trung nhìn đường đi.

3. have a mind of your own

→ nghĩ hay hành động độc lập

 • Even though my daughter is only four, she has a mind of her own. She has a very strong opinions about food, toys, and everything else.

  Mặc dù con gái của tôi mới có 4 tuổi, nó khá là độc lập. Nó có ý kiến rõ ràng về đồ ăn, đồ chơi, và những thứ khác nữa.

4. read someone's mind

→ đọc được suy nghĩ của người khác

 • I was looking at the books, trying to choose, when Shirley apparently read my mind and handed me the one I wanted.

  Tôi đang nhìn vào đống sách để lựa thì Shirley đã đọc được suy nghĩ của tôi và đưa cho tôi cái cuốn mà tôi muốn.

5. speak your mind

→ nói lên ý kiến của mình

 • Don't be afraid to speak your mind when you talk to the teacher.

  Đừng ngại nói lên ý kiến của mình trước mặt giáo viên.

6. be/go out of your mind

→ (informal) trở nên điên khùng

 • You're lending them money? You must be out of your mind!

  Mày cho tụi nó mượn tiền hả? Mày đúng là điên rồi!

7. take your mind off sth

→ tạm quên điều gì không vui

 • Playing tennis after work helps me take my mind off all the problems at the office, so I can relax when I get home.

  Chơi quần vợt sau giờ làm giúp tôi tạm quên đi những vấn đề tại công ty, do vậy mà tôi có thể thư giãn khi tôi trở về nhà.

8. slip your mind

→ quên điều gì

 • I meant to bring my CDs to the party, but then it completely slipped my mind.

  Tôi định my mấy cái đĩa của tôi đến bữa tiệc, nhưng sau đó tôi hoàn toàn quên khuấy đi mất.

LeeRit giới thiệu cùng bạn

Hoc tieng anh

Học tiếng Anh cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày:

 • Tính năng Cải thiện kỹ năng nghe (Listening)
 • Tính năng Nắm vững ngữ pháp (Grammar)
 • Tính năng Cải thiện vốn từ vựng (Vocabulary)
 • Tính năng Học phát âm và các mẫu câu giao tiếp (Pronunciation)
Học tiếng Anh ONLINE cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm