Cùng học những cụm từ vựng tiếng Anh thường được sử dụng khi ta đồng ý hay bất đồng với người khác nhé:

 

Agreeing with an Opinion - Đồng ý với một ý kiến

 • I agree with you 100 percent.
  Tôi đồng ý với bạn 100%.
 • I couldn't agree with you more.
  Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn (Tôi không thể đồng ý hơn được nữa).
 • You're absolutely right.
  Bạn hoàn toàn đúng.
 • Absolutely.
  Chắc chắn rồi.
 • That's exactly how I feel.
  Đúng như tôi nghĩ.
 • Exactly.
  Chính xác.
 • That's so true.
  Đúng là vậy.
 • That's for sure.
  Chắc chắn là thế.
 • (slang) Tell me about it!
  (từ lóng) Tôi cũng thấy vậy!
 • (slang) Quite so!
  (từ lóng) Đồng ý!
 • I'm afraid I agree with James.
  Tôi nghĩ là tôi đồng ý với James.
 • I have to side with Mary on this one.
  Về vấn đề này thì tôi phải đồng ý với Mary thôi.
 • No doubt about it.
  Không có gì phải nghi ngờ cả.
 • You have a point there.
  Chỗ này bạn nói đúng.
 • I was just going to say that.
  Tôi cũng định nói vậy.
 • Of course.
  Dĩ nhiên rồi.
 • I think so, too.
  Tôi cũng nghĩ vậy.
 • I agree with you entirely.
  Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn.
 • That's a good point.
  Nói hay đó / Nói đúng đó.
 • I'd go along with that.
  Tôi đồng ý theo hướng đó.
 • That's just what I was thinking.
  Đó đúng là những gì tôi đang nghĩ.
 • (agree with negative statement) Me neither / Neither do I / I don't think so either.
  (đồng ý với câu phủ định) Tôi cũng không nghĩ vậy.
 • (weak) I suppose so./I guess so.
  (yếu) Tôi cho là vậy / Tôi đoán vậy.
 • (weak) Fair enough.
  (yếu) Ổn thôi.
 • I have no objection.
  Tôi không phản đối gì.
 • I hold the same opinion.
  Tôi có cùng ý kiến.
 • I have come to the same conclusion.
  Tôi cũng có cùng kết luận.
 • We are of one mind / of the same mind on that question
  Chúng tôi có cùng ý kiến / quan điểm với câu hỏi đó.

 

Disagreeing with an Opinion - Bất đồng với một ý kiến

 • I don't think so.
  Tôi không nghĩ vậy.
 • I'm afraid I disagree.
  Tôi đành phải không đồng ý thôi.
 • Not necessarily.
  Không nhất thiết là vậy.
 • Yes, but…
  Đúng, nhưng mà...
 • That's not always true.
  Đâu phải lúc nào cũng đúng.
 • That's not always the case.
  Đâu phải lúc nfao cũng vậy.
 • I beg to differ.
  Tôi cho là khác.
 • I don’t see it that way.
  Tôi không thấy vậy.
 • I’m sorry but I don’t agree.
  Tôi xin lỗi nhưng tôi không đồng ý.
 • No, I'm not so sure about that.
  Không, tôi không chắc về điều đó đâu.
 • (informal) No way.
  Không thể nào.
 • (informal) You can’t be serious!
  Bạn đang nghiêm túc đó hả?
 • (indirect) Well, in my opinion...
  À, tôi thì lại cho là...
 • (indirect) Actually, I think…
  Thật ra thì tôi lại nghĩ là...
 • (strong) I totally disagree.
  Tôi hoàn toàn không đồng ý.
 • (strong) I'd say the exact opposite.
  Tôi lại nghĩ điều ngược lại hoàn toàn.
 • That's different.
  Chuyện đó khác.
 • I don't agree with you.
  Tôi không đồng ý với bạn.
 • On the contrary…
  Ngược lại thì
 • I'm sorry to disagree with you, but…
  Xin thứ lỗi vì không đồng tình với bạn, nhưng mà...
 • Yes, but don't you think…
  Đúng là vậy nhưng bạn không nghĩ là...
 • That's not the same thing at all.
  Chúng không giống nhau chút nào.
 • I must take issue with you on that.
  Tôi phải tranh cãi với bạn về vấn đề này thôi.
 • It's unjustifiable to say that...
  Thật vô lý khi nói là...
 • I don't share your view.
  Tôi không có cùng quan điểm với bạn.
 • This argument does not hold water.
  Lý luận này không đáng tin.
 • (informal) Nonsense!
  Vô lý!
 • (informal) Rubbish!
  Tôi không có cùng quan điểm với bạn.
 • (informal) You're off your head!
  Bạn điên rồi!

 

Settling an Argument - Giải hòa

 • Let's just move on, shall we?
  Chúng ta chuyển qua cái khác được rồi chứ?
 • Let's drop it.
  Thôi bỏ qua đi.
 • I think we're going to have to agree to disagree.
  Tôi nghĩ giờ đành phải chịu là hai ta bất đồng ý kiến thôi.
 • (sarcastic) Whatever you say./If you say so.
  (châm biếm) Bạn nói sao cũng được / Nếu bạn đã nói vậy.
  ​Cheers,
  Peter Hưng - Founder of LeeRit, Tiếng Anh Mỗi Ngày