Từ vựng tiếng Anh về Các dụng cụ âm nhạc

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh online hiệu quả.

Từ vựng tiếng Anh về Các dụng cụ âm nhạc Phần 1

 • guitar

  đàn ghi-ta

 • mandolin

  /'mændəlin/

  đàn măng-đô-lin

 • banjo

  đàn băng-giô

 • violin

  /ˌvaɪəˈlɪn/

  đàn vi-ô-lông, vĩ cầm

 • piano

  /piˈænəʊ/

  đàn piano, dương cầm

 • trombone

  /trɑːmˈboʊn/

  kèn trôm-bon

 • french horn

  kèn Cor

 • harmonica

  kèn ác-mô-ni-ca

 • saxophone

  kèn xắc-xô

 • clarinet

  /,klæri'net/

  kèn cla-ri-nét

 • flute

  sáo

 • tambourine

  /,tæmbə'ri:n/

  trống lục lạc

 • harp

  /hɑːrp/

  đàn hạc

 • band

  /bænd/

  ban nhạc, dàn nhạc

 • drums

  /drʌm/

  trống

 • marching band

  ban nhạc diễu hành

Từ vựng tiếng Anh về Các dụng cụ âm nhạc Phần 2

 • triangle

  /ˈtraɪæŋɡl/

  kẻng tam giác

 • xylophone

  /ˈzaɪləfəʊn/

  mộc cầm, đàn phím gỗ

 • cello

  /ˈtʃeləʊ/

  đàn vi-ô-lông-xen

 • trumpet

  /ˈtrʌmpɪt/

  kèn trôm-pét

 • organ

  /ˈɔːɡən/

  đàn ống

 • kettledrum

  /ˈket.əl.drʌm/

  trống định âm

 • bagpipes

  /ˈbæɡpaɪps/

  kèn túi

 • gong

  /ɡɒŋ/

  cồng, chiêng

 • cymbal

  /ˈsɪmbəl/

  chũm chọe

LeeRit giới thiệu cùng bạn

Hoc tieng anh

Học tiếng Anh cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày:

 • Tính năng Cải thiện kỹ năng nghe (Listening)
 • Tính năng Nắm vững ngữ pháp (Grammar)
 • Tính năng Cải thiện vốn từ vựng (Vocabulary)
 • Tính năng Học phát âm và các mẫu câu giao tiếp (Pronunciation)
Học tiếng Anh ONLINE cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm