Từ vựng tiếng Anh về Côn trùng

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh online hiệu quả.
 • fly

  /flaɪ/

  con ruồi

 • mosquito

  /məˈskiːtoʊ/

  con muỗi

 • bee

  /biː/

  con ong

 • wasp

  con ong bắp cày

 • butterfly

  /ˈbʌtərflaɪ/

  con bướm

 • moth

  /mɔːθ/

  con bướm đêm

 • dragonfly

  /ˈdræɡənflaɪ/

  con chuồn chuồn

 • flea

  con bọ chét

 • cockroach

  con gián

 • ant

  con kiến

 • termite

  /ˈtɜːrmaɪt/

  con mối

 • grasshopper

  /ˈɡræshɑːpər/

  con châu chấu

 • cricket

  /ˈkrɪkɪt/

  con dế

 • ladybug

  con bọ cánh cam

 • praying mantis

  con bọ ngựa

 • beetle

  /ˈbiːtl/

  con bọ cánh cứng

LeeRit giới thiệu cùng bạn

Hoc tieng anh

Học tiếng Anh cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày:

 • Tính năng Cải thiện kỹ năng nghe (Listening)
 • Tính năng Nắm vững ngữ pháp (Grammar)
 • Tính năng Cải thiện vốn từ vựng (Vocabulary)
 • Tính năng Học phát âm và các mẫu câu giao tiếp (Pronunciation)
Học tiếng Anh ONLINE cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm