Phần 2 của chủ đề này sẽ giúp ích cho bạn trong việc diễn tả những sự việc liên quan đến tài chính hay mô tả việc thua lỗ của doanh nghiệp.

 

 

  Finance

 • draw up/set/present/agree/approve a budget
  soạn thảo/đề ra/trình bày/tán thành/chấp thuận một ngân sách
 • keep to/balance/cut/reduce/slash the budget
  bám sát/cân bằng/cắt/giảm/giảm bớt ngân sách
 • [be/come in] below/over/within budget
  [ở/có kết quả] dưới/quá/nằm trong ngân sách
 • generate income/revenue/profit/funds/business
  tạo ra thu nhập/doanh thu/lợi nhuận/quỹ/việc kinh doanh
 • “fund/finance” a campaign/a venture/an expansion/spending/a deficit
  tài trợ/bỏ tiền cho một chiến dịch/dự án/sự mở rộng/chi tiêu/thâm hụt
 • provide/raise/allocate capital/funds
  cung cấp/gây/phân bổ vốn/quỹ
 • attract/encourage investment/investors
  thu hút/khuyến khích sự đầu tư/nhà đầu tư
 • recover/recoup costs/losses/an investment
  khôi phục/bù lại chi phí/thất tổn/vốn đầu tư
 • get/obtain/offer somebody/grant somebody credit/a loan
  có được/lấy/đề nghị ai/tài trợ ai tín dụng/tiền cho vay
 • apply for/raise/secure/arrange/provide finance
  xin/gây/bảo vệ/sắp xếp/cung cấp tài chính

 

Failure

 • lose business/trade/customers/sales/revenue
  mất việc kinh doanh/thương vụ/khách hàng/doanh số/doanh thu
 • accumulate/accrue/incur/run up debts
  tích lũy/dồn lại/gánh/làm tăng nợ
 • suffer/sustain enormous/heavy/serious losses
  trải qua/chịu đựng tổn thất khổng lồ/nặng/trầm trọng
 • face cuts/a deficit/redundancy/bankruptcy
  đối mặt với cắt giảm/thâm hụt/sự dư thừa/phá sản
 • file for/enter/avoid/escape bankruptcy
  nộp đơn/bị/tránh được/thoát khỏi phá sản
 • liquidate/wind up a company
  đóng cửa và thanh lý/kết thúc một công ty
 • survive/weather a recession/downturn
  sống sót/vượt qua một tình trạng suy thoái/sự suy sụp
 • propose/seek/block/oppose a merger
  đề xuất/tìm kiếm/ngăn cản/phản đối sự sáp nhập
 • launch/make/accept/defeat a takeover bid
  đưa ra/tạo/chấp nhận/đánh bại một đề nghị mua lại