Từ vựng tiếng Anh về tính cách cung Song Ngư

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh online hiệu quả.

Sau khi học xong những từ vựng trong bài học này

Kiểm tra xem bạn đã nhớ được bao nhiêu từ với chương trình học và ôn từ vựng của LeeRit ⟶

 • passionate

  /ˈpæʃənət/

  đầy đam mê

 • sensitive

  /ˈsensɪtɪv/

  nhạy cảm

 • compassionate

  /kəmˈpæʃənət/

  có lòng trắc ẩn

 • selfless

  /ˈselfləs/

  vị tha

 • creative

  /kriˈeɪtɪv/

  sáng tạo

 • intuitive

  /ɪnˈtjuːɪtɪv/

  có trực giác

 • irritable

  /ˈɪrɪtəbl/

  hay cáu gắt

 • irresolute

  /ɪˈrez.əl.uːt/

  phân vân, không quyết đoán

 • escapist

  /ɪˈskeɪpɪst/

  thoát ly thực tế

 • sluggish

  /ˈslʌɡɪʃ/

  chậm chạp

 • submissive

  /səbˈmɪsɪv/

  không có chủ kiến

 • idealistic

  /ˌaɪdiəˈlɪstɪk/

  tôn thờ hình mẫu lý tưởng

LeeRit giới thiệu cùng bạn

Hoc tieng anh Học tiếng Anh ONLINE cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm