Từ vựng tiếng Anh về tính cách cung Xử Nữ

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh online hiệu quả.

Sau khi học xong những từ vựng trong bài học này

Kiểm tra xem bạn đã nhớ được bao nhiêu từ với chương trình học và ôn từ vựng của LeeRit ⟶

 • meticulous

  /məˈtɪkjələs/

  tỉ mỉ, kỹ càng

 • intelligent

  /ɪnˈtelɪdʒənt/

  thông minh

 • practical

  /ˈpræktɪkəl/

  thực tế

 • analytical

  /ˌænəˈlɪtɪkl/

  có đầu óc phân tích

 • reliable

  /rɪˈlaɪəbl/

  có thể trông cậy, đáng tin cậy

 • modest

  /ˈmɒdɪst/

  khiêm tốn

 • overcritical

  /ˌoʊvərˈkrɪtɪkl/

  quá khắt khe, hay chỉ trích

 • fussy

  /ˈfʌsi/

  cầu kỳ, kiểu cách

 • fastidious

  /fæsˈtɪdiəs/

  khó tính, đòi hỏi cao

 • harsh

  /hɑːʃ/

  gay gắt, khắt khe, cay nghiệt

 • conservative

  /kənˈsɜːvətɪv/

  bảo thủ

 • judgemental

  hay phán xét, vội vàng phán xét

LeeRit giới thiệu cùng bạn

Hoc tieng anh Học tiếng Anh ONLINE cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm