Từ vựng tiếng Anh về viện bảo tàng (phần 1)

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh online hiệu quả.

Từ vựng tiếng Anh về viện bảo tàng (phần 1) Phần 1

Sau khi học xong những từ vựng trong bài học này

Kiểm tra xem bạn đã nhớ được bao nhiêu từ với chương trình học và ôn từ vựng của LeeRit ⟶

 • mummy

  /ˈmʌmi/

  xác ướp

 • skeleton

  /ˈskelɪtən/

  bộ xương

 • statue

  /ˈstætʃuː/

  bức tượng

 • bust

  /bʌst/

  tượng bán thân

 • fossil

  /ˈfɑːsl/

  hóa thạch

 • armour

  /ˈɑːmər/

  áo giáp

Từ vựng tiếng Anh về viện bảo tàng (phần 1) Phần 2

 • sword

  /sɔːd/

  thanh gươm, kiếm

 • sculpture

  /ˈskʌlptʃər/

  tượng điêu khắc

 • hieroglyph

  chữ tượng hình

 • antique

  /ænˈtiːk/

  đồ cổ

 • painting

  /ˈpeɪntɪŋ/

  bức tranh

 • bronze

  đồ đồng

LeeRit giới thiệu cùng bạn

Hoc tieng anh Học tiếng Anh ONLINE cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm