Động từ bất quy tắc - See

Tra động từ

:
STT Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
1 foresee foresaw foreseen
2 oversee oversaw overseen giám sát
3 see saw seen nhìn thấy
4 seek sought sought tìm kiếm

Hiểu rõ hơn về động từ bất quy tắc

Để hiểu rõ về động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, tham khảo bài:
Tất cả Động Từ Bất Quy Tắc Tiếng Anh (Và những lưu ý bạn cần biết)