Từ vựng tiếng Anh về cây cối (phần 1)

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh online hiệu quả.

Từ vựng tiếng Anh về cây cối (phần 1) Phần 1

Sau khi học xong những từ vựng trong bài học này

Kiểm tra xem bạn đã nhớ được bao nhiêu từ với chương trình học và ôn từ vựng của LeeRit ⟶

 • leaf

  /liːf/

  (chiếc) lá

 • trunk

  /trʌŋk/

  thân cây

 • bark

  vỏ cây

 • root

  /ruːt/

  rễ cây

 • branch

  /brɑːntʃ/

  cành cây

 • twig

  /twɪɡ/

  cành con, nhánh con

Từ vựng tiếng Anh về cây cối (phần 1) Phần 2

 • seed

  /siːd/

  hạt giống

 • bulb

  /bʌlb/

  củ

 • petal

  /ˈpetəl/

  cánh hoa

 • pollen

  /ˈpɑːlən/

  phấn hoa

 • bud

  /bʌd/

  búp

 • blossom

  /ˈblɑːsəm/

  nở hoa

Từ vựng tiếng Anh về cây cối (phần 1) Phần 3

 • bush

  /bʊʃ/

  bụi cây

 • hedge

  /hedʒ/

  hàng rào; hàng bụi cây, bụi rậm trồng sát nhau

 • lawn

  /lɔːn/

  bãi cỏ

 • greenhouse

  /ˈɡriːnhaʊs/

  nhà kính

 • orchard

  /ˈɔːrtʃərd/

  vườn cây ăn trái

 • flower bed

  /ˈflaʊər bed/

  luống hoa

Từ vựng tiếng Anh về cây cối (phần 1) Phần 4

 • fertilizer

  /ˈfɜːtɪlaɪzər/

  phân bón

 • pesticide

  /ˈpestɪsaɪd/

  thuốc trừ vật hại

 • climber

  /ˈklaɪmər/

  dây leo

 • trellis

  /ˈtrelɪs/

  giàn leo

 • weed

  /wiːd/

  cây dại

 • moss

  /mɔːs/

  rêu

LeeRit giới thiệu cùng bạn

Hoc tieng anh

Học tiếng Anh cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày:

 • Tính năng Cải thiện kỹ năng nghe (Listening)
 • Tính năng Nắm vững ngữ pháp (Grammar)
 • Tính năng Cải thiện vốn từ vựng (Vocabulary)
 • Tính năng Học phát âm và các mẫu câu giao tiếp (Pronunciation)
Học tiếng Anh ONLINE cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm