Từ vựng tiếng Anh về hành động

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh online hiệu quả.
 • march

  /mɑːrtʃ/

  diễu hành

 • walk

  /wɔːk/

  đi bộ

 • run

  /rʌn/

  chạy

 • crawl

  /krɔːl/

  bò, trườn

 • tiptoe

  /ˈtɪptoʊ/

  nhón chân

 • drag

  /dræɡ/

  kéo

 • push

  /pʊʃ/

  đẩy

 • jump

  /dʒʌmp/

  nhảy

 • leap

  /liːp/

  nhảy cao lên hay về phía trước

 • hop

  /hɒp/

  nhảy nhún một chân

 • skip

  /skɪp/

  nhảy dây

 • crouch

  ngồi co lại

 • hit

  /hɪt/

  đánh

 • stretch

  /stretʃ/

  duỗi (tay, chân)

 • lift

  /lɪft/

  nâng lên

 • put down

  để xuống

 • dive

  /daɪv/

  lặn

 • lean

  /liːn/

  tựa người

 • sit

  /sɪt/

  ngồi

 • squat

  /skwɑːt/

  ngồi xổm

 • bend

  /bend/

  uốn

 • pick up

  nhặt lên

 • hold

  /həʊld/

  giữ

 • carry

  /ˈkæri/

  mang

 • slap

  /slæp/

  tát

 • punch

  /pʌntʃ/

  đấm

 • kick

  /kɪk/

  đá

 • catch

  /kætʃ/

  bắt (quả bóng)

 • throw

  /θrəʊ/

  ném

 • pull

  /pʊl/

  kéo

LeeRit giới thiệu cùng bạn

Hoc tieng anh

Học tiếng Anh cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày:

 • Tính năng Cải thiện kỹ năng nghe (Listening)
 • Tính năng Nắm vững ngữ pháp (Grammar)
 • Tính năng Cải thiện vốn từ vựng (Vocabulary)
 • Tính năng Học phát âm và các mẫu câu giao tiếp (Pronunciation)
Học tiếng Anh ONLINE cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm