Động từ bất quy tắc - Bend

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: bend /bend/
Quá khứ đơn: bent /bent/
Quá khứ phân từ: bent /bent/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc