Động từ bất quy tắc - Drink

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
uống
Dạng động từ:
Present simple: drink /drɪŋk/
Quá khứ đơn: drank /dræŋk/
Quá khứ phân từ: drunk /drʌŋk/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc