Động từ bất quy tắc - Drink

Nghĩa:
uống
Dạng động từ:
Present simple: drink /drɪŋk/
Quá khứ đơn: drank /dræŋk/
Quá khứ phân từ: drunk /drʌŋk/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc