Động từ bất quy tắc - Drive

Nghĩa:
lái (xe)
Dạng động từ:
Present simple: drive /draɪv/
Quá khứ đơn: drove /droʊv/
Quá khứ phân từ: driven /ˈdrɪvn/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc