Động từ bất quy tắc - Drive

Nghĩa:
lái (xe)
Dạng động từ:
Present simple: drive /draɪv/
Quá khứ đơn: drove /droʊv/
Quá khứ phân từ: driven /ˈdrɪvn/

Hiểu rõ hơn về động từ bất quy tắc

Để hiểu rõ về động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, tham khảo bài:
Tất cả Động Từ Bất Quy Tắc Tiếng Anh (Và những lưu ý bạn cần biết)


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc