Động từ bất quy tắc - Flee

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: flee /fliː/
Quá khứ đơn: fled /fled/
Quá khứ phân từ: fled /fled/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc