Động từ bất quy tắc - Grind

Nghĩa:
xay nhỏ
Dạng động từ:
Present simple: grind /ɡraɪnd/
Quá khứ đơn: ground /ɡraʊnd/
Quá khứ phân từ: ground /ɡraʊnd/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc