Động từ bất quy tắc - Lead

Nghĩa:
dẫn đường, dẫn dắt
Dạng động từ:
Present simple: lead /liːd/
Quá khứ đơn: led /led/
Quá khứ phân từ: led /led/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc