Động từ bất quy tắc - Make

Nghĩa:
tạo ra, làm ra
Dạng động từ:
Present simple: make /meɪk/
Quá khứ đơn: made /meɪd/
Quá khứ phân từ: made /meɪd/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc