Động từ bất quy tắc - Make

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
tạo ra, làm ra
Dạng động từ:
Present simple: make /meɪk/
Quá khứ đơn: made /meɪd/
Quá khứ phân từ: made /meɪd/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc