Động từ bất quy tắc - Overcome

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
vượt qua
Dạng động từ:
Present simple: overcome /ˌəʊvəˈkʌm/
Quá khứ đơn: overcame /ˌoʊvərˈkeɪm/
Quá khứ phân từ: overcome /ˌoʊvərˈkʌm/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc