Động từ bất quy tắc - Quit

Nghĩa:
nghỉ, bỏ (học, làm việc...)
Dạng động từ:
Present simple: quit /kwɪt/
Quá khứ đơn: quit /kwɪt/
Quá khứ đơn: quitted /ˈkwɪtɪd/
Quá khứ phân từ: quit /kwɪt/

Hiểu rõ hơn về động từ bất quy tắc

Để hiểu rõ về động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, tham khảo bài:
Tất cả Động Từ Bất Quy Tắc Tiếng Anh (Và những lưu ý bạn cần biết)


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc