Động từ bất quy tắc - See

Nghĩa:
nhìn thấy
Dạng động từ:
Present simple: see /siː/
Quá khứ đơn: saw /sɔː/
Quá khứ phân từ: seen /siːn/

Hiểu rõ hơn về động từ bất quy tắc

Để hiểu rõ về động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, tham khảo bài:
Tất cả Động Từ Bất Quy Tắc Tiếng Anh (Và những lưu ý bạn cần biết)


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc