Động từ bất quy tắc - Send

Nghĩa:
gửi
Dạng động từ:
Present simple: send /send/
Quá khứ đơn: sent /sent/
Quá khứ phân từ: sent /sent/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc