Động từ bất quy tắc - Shake

Nghĩa:
rung, lắc
Dạng động từ:
Present simple: shake /ʃeɪk/
Quá khứ đơn: shook /ʃʊk/
Quá khứ phân từ: shaken /ˈʃeɪkən/
Tham gia Đố vui tiếng Anh vào lúc 8pm (Mon - Fri) ở FB Page Tiếng Anh Mỗi Ngày
và trúng 50K mỗi tuần để học tiếng Anh. Tham gia ngay!


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc