Động từ bất quy tắc - Shake

Nghĩa:
rung, lắc
Dạng động từ:
Present simple: shake /ʃeɪk/
Quá khứ đơn: shook /ʃʊk/
Quá khứ phân từ: shaken /ˈʃeɪkən/

Hiểu rõ hơn về động từ bất quy tắc

Để hiểu rõ về động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, tham khảo bài:
Tất cả Động Từ Bất Quy Tắc Tiếng Anh (Và những lưu ý bạn cần biết)


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc