Động từ bất quy tắc - Shake

Nghĩa:
rung, lắc
Dạng động từ:
Present simple: shake /ʃeɪk/
Quá khứ đơn: shook /ʃʊk/
Quá khứ phân từ: shaken /ˈʃeɪkən/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc