Động từ bất quy tắc - Sing

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
hát
Dạng động từ:
Present simple: sing /sɪŋ/
Quá khứ đơn: sang /sæŋ/
Quá khứ phân từ: sung /sʌŋ/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc