Động từ bất quy tắc - Sing

Nghĩa:
hát
Dạng động từ:
Present simple: sing /sɪŋ/
Quá khứ đơn: sang /sæŋ/
Quá khứ phân từ: sung /sʌŋ/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc