Động từ bất quy tắc - Slit

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: slit /slɪt/
Quá khứ đơn: slit /slɪt/
Quá khứ phân từ: slit /slɪt/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc