Động từ bất quy tắc - Sting

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
châm, chích, đốt
Dạng động từ:
Present simple: sting /stɪŋ/
Quá khứ đơn: stung /stʌŋ/
Quá khứ phân từ: stung /stʌŋ/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc