Động từ bất quy tắc - Strike

Nghĩa:
đánh ai rất mạnh, tông phải
Dạng động từ:
Present simple: strike /straɪk/
Quá khứ đơn: struck /strʌk/
Quá khứ phân từ: struck /strʌk/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc