Cùng học những cụm từ vựng tiếng Anh hay được sử dụng khi đưa ra ý kiến nhé:

 

Giving a Personal Opinion - Đưa ra ý kiến chủ quan

 • In my opinion / view / experience,...
  Ý kiến / Quan điểm / Kinh nghiệm của tôi là
 • To my mìnd / To my way of thinking,...
  Theo cách nghĩ của tôi thì,...
 • Personally / Honestly / Frankly,...
  Cá nhân tôi nghĩ là / Thành thật mà nói thì / Thẳng thắn mà nói thì,...
 • For me...
  Với tôi thì,...
 • What I think is that / What I mean is that...
  Điều tôi nghĩ là / Ý tôi là...
 • If you ask me,...
  Nếu bạn hỏi tôi,...
 • The way I see it / As far as I’m concerned...
  Theo tôi thấy thì,...
 • If you want my honest opinion,...
  Nếu bạn muốn nghe ý kiến chân thật của tôi,...
 • If you don't mind me saying,...
  Nếu bạn không phiền khi tôi có ý kiến...
 • According to (somebody),...
  Theo như (ai đó) thì,...
 • (informal) I’ll tell you what I think.
  Để tôi nói cho bạn biết tôi đang nghĩ gì,...
 • (informal) You know what I think?
  Bạn có biết tôi đang nghĩ gì không?
 • Speaking for myself / Speaking personally,...
  Cá nhân tôi cho là,...
 • I'd say that / I'd suggest that,...
  Tôi muốn nói là / Tôi muốn đề nghị là,...
 • Speaking for myself / Speaking personally,...
  Cá nhân tôi cho là,...
 • I'd like to point out that,...
  Tôi muốn chỉ ra là,...
 • I think that / I believe that,...
  Tôi nghĩ là / Tôi tin là,...
 • My suggestion / impression is ,...
  Đề nghị / Ấn tượng của tôi là,...
 • I have the feeling that...
  Tôi có cảm giác là,...
 • I have no doubt that,...
  Tôi không nghi ngờ gì rằng,...
 • I hold the opinion that ,...
  Tôi có một ý kiến là,...
 • I guess / bet / dare / gather that...
  Tôi đoán / cá / dám nói là,...
 • I have no doubt that,...
  Tôi không nghi ngờ gì rằng,...
 • It seems to me that...
  Với tôi thì,...
 • I am under the impression that...
  Tôi có ấn tượng là,...
 • I am of the opinion that,...
  Tôi có ý kiến là,...

 

Giving a General Idea - Đưa ra ý kiến chung

 • It is thought / considered that,...
  Người ta nghĩ / cho là,...
 • It goes without saying that,...
  Không có gì phải bàn. Việc...
 • Some people say that,...
  Nhiều người cho rằng,...
 • It is generally accepted that,...
  Điều được nhiều người chấp nhận là...

 

Asking for an Opinion - Hỏi xin ý kiến người khác

 • What's your idea?
  Ý kiến của bạn thế nào?
 • What are your thoughts on all of this?
  Suy nghĩ của bạn về vấn đề này là gì?
 • How do you feel about that?
  Bạn cảm thấy sao về điều này?
 • Do you have anything to say about this?
  Bạn có muốn nói gì về vấn đề này không?
 • What do you think?
  Bạn nghĩ sao?
 • Do you agree?
  Bạn có đồng ý không?
 • Wouldn't you say?
  Bạn có muốn nói gì không?

 

Interrupting somebody - Chen ngang ai đó

 • Can I add something here?
  Tôi có thể thêm vào đây không?
 • Is it okay if I jump in for a second?
  Tôi cắt ngang một tí được không?
 • If I might add something,...
  Nếu tôi mà có bổ sung thì,...
 • Can I throw my two cents in?
  Tôi bổ sung ý được chứ nhỉ?
 • Sorry to interrupt, but,...
  Xin lỗi vì đã chen ngang nhưng mà...
 • (after accidentally interrupting someone) Sorry, go ahead. OR Sorry, you were saying,...
  (sau khi vô ý cắt ngang ai đó) Xin lỗi, bạn cứ nói tiếp đi. HAY: Xin lỗi, bạn đang nói là...
 • (after being interrupted) You didn't let me finish.
  (sau khi bị cắt ngang) Bạn không để tôi nói hết.
  ​Cheers,
  Peter Hưng - Founder of LeeRit, Tiếng Anh Mỗi Ngày