Từ vựng tiếng Anh về bưu điện (phần 1)

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh online hiệu quả.

Sau khi học xong những từ vựng trong bài học này

Kiểm tra xem bạn đã nhớ được bao nhiêu từ với chương trình học và ôn từ vựng của LeeRit ⟶

 • envelope

  /ˈenvələʊp/

  bì thư, phong bì

 • stamp

  /stæmp/

  (con) tem

 • parcel

  /ˈpɑːsəl/

  kiện hàng, bưu kiện

 • letter

  /ˈletər/

  (lá) thư

 • scale

  /skeɪl/

  cái cân

 • postcard

  /ˈpəʊstkɑːd/

  bưu thiếp

LeeRit giới thiệu cùng bạn

Hoc tieng anh Học tiếng Anh ONLINE cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm