Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những từ vựng tiếng anh phổ biến trong Phật học và hỗ trợ bạn tìm đọc những tài liệu được viết bằng tiếng Anh.

 

 

Concepts

 • Buddhism /ˈbudɪzəm/
  Phật giáo/đạo Phật

 • The Buddha /ˈbudə/
  Đức Phật/ người đã giác ngộ

 • Amitabha Buddha
  Đức Phật A Di Đà

 • Medicine Buddha
  Đức Phật Dược Sư

 • Bodhisattva /ˌboʊdɪˈsʌtvə/: a person who is able to reach nirvana but who delays doing this because of the suffering of other humans
  Bồ tát: người có thể đạt đến Niết bàn (trạng thái hạnh phúc, bình yên) nhưng trì hoãn việc nhập Niết bàn vì những người khác vẫn còn chịu đau khổ

 • Avalokiteśvara Bodhisattva
  Quan Thế Âm Bồ tát

 • a Buddhist/monk/temple
  một Phật tử/một nhà tu hành/một ngôi đền Phật giáo

 • Three Jewels
  Tam Bảo (Phật-Pháp-Tăng)

 • Take Refuge in the Three Jewels
  Quy Y Tam Bảo

 • The Four Noble Truths
  Tứ diệu đế

 • Noble Eightfold Path
  Bát chánh đạo

 • Middle Way
  Trung Đạo

 • Pure Land Buddhism
  Tịnh Độ Tông

 • Zen Buddhism
  Thiền Tông

 • Zen Master
  Thiền Sư

 • Dharma /ˈdɑrmə/: truth or law that affects the whole universe
  Giáo pháp: những sự thật, quy luật chi phối cả vũ trụ

 • Dharma Master
  Pháp Sư/ Người giảng pháp

 • Dharma Talks
  Thuyết pháp

 • Sangha
  Giáo hội Tăng-già

 • Greed/Hatred/Ignorance /ɡrid/ /ˈheɪtrəd/ /ˈɪɡnərəns/
  Tham/Sân/Si

 • Sutra /ˈsutrə/
  Kinh điển

 • Mantra /ˈmɑntrə/
  Thần chú

 • Great Compassion Mantra
  Thần chú Đại Bi

 • Vegetarian /ˌvɛdʒəˈtɛriən/
  Người ăn chay

 • good/bad karma /ˈkɑrmə/
  Some vegetarians believe that eating meat is bad karma.

  Một số người ăn chay tin rằng ăn thịt sẽ tạo nên ác nghiệp

 • rebirth /ˌriˈbərθ/
  tái sinh

 • Nirvana /nɪrˈvɑnə/: the state of peace and happiness that a person achieves after giving up all personal desires
  Niết bàn: trạng thái yên bình và hạnh phúc mà một người có được sau khi đã từ bỏ tất cả những ham muốn cá nhân

 • Emptiness /ˈɛmptinəs/
  tính Không

 • Ego /ˈiɡoʊ/
  Bản ngã