Động từ bất quy tắc - Take

Tra động từ

:
STT Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
1 mistake mistook mistaken hiểu nhầm, đánh giá sai
2 overtake overtook overtaken
3 take took taken mang, lấy
4 undertake undertook undertaken đảm nhận, đảm trách

Hiểu rõ hơn về động từ bất quy tắc

Để hiểu rõ về động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, tham khảo bài:
Tất cả Động Từ Bất Quy Tắc Tiếng Anh (Và những lưu ý bạn cần biết)