Chọn đáp án đúng smiley

 

 

Đáp án là: 1 đúng

Giải thích:

Khi diễn tả ý "bảo người khác làm theo ý mình", ta dùng cấu trúc "Have + object + infinitive". Đây là một cấu trúc thông dụng trong tiếng Anh Mỹ, dùng khi chỉ dẫn hay ra lệnh. 

Và khi mời ai đó thì ta không dùng make mà dùng cấu trúc have như trên.

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic