Đáp án là: 1B & 2C đúng

Giải thích:

1. Cấu trúc:

Câu bắt đầu với từ WITH đưa ra một lời giải thích.

WITH thường đi sau là một danh từ và một động từ với -ing.
 

2. Cấu trúc:

Hai mệnh đề (clause) không bao giờ được nối với nhau bằng một dấu phẩy.

Ta phải dùng chấm phẩy ( ; ) hoặc dùng các từ nối.

⇒ Nếu câu có dấu phẩy, chứng tỏ câu đó có 1 mệnh đề (clause) và những thành phần còn lại là cụm từ (phrase)

⇒ Động từ (Verb) trong phrase (nếu có), ta dùng ở V_ing.

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic