Đáp án là: 1B & 2A đúng

Giải thích:

1. So... that & Such... that

so nice a memory = such a nice memory

2. Too...to

too adj for somebody to do somthing : quá...đến nỗi ai đó không làm được gì đó

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic