Đáp án là: 1 & 4 đúng

Giải thích: Sau so sánh nhất, chúng ta thường không dùng "of" với danh từ số ít để đề cập đến một nơi hay một nhóm.

Ví dụ: Ta có thể dùng:

I'm the happiest man in the world. (NOT  of the world.)

She's the fastest player in the team. (NOT of the team.)

 

Tuy nhiên, "of" có thể dùng trước danh từ số nhiều và chữ "lot".

Ví dụ:

She's the fastest player of them all.

He's the best of the lot.

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic

Nguồn: Sách Practical English Usage by Michael Swan