Đáp án là: 1B & 2C đúng

Giải thích:

1. Past Continuous:

Thì quá khứ tiếp diễn: diễn tả một hành động đang diễn ra thì hành động khác cắt ngang.

2. Present Perfect Continuos

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn: Chỉ sự liên tục trong hành động.

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic