Tiếng Anh có một điểm khá "kì  quặc" là có nhiều thành ngữ hay tục ngữ trái ngược nhau.

Ví dụ: Ta có câu "Knowledge is power" (Kiến thức là sức mạnh) và câu "Ignorance is bliss" (Ngu dốt là một điều tốt)

Nhìn hình, bạn có biết tục ngữ, thành ngữ nào ngược với nghĩa của nó không? wink

 

 

Đáp án là: Actions speak louder than words

Dịch nghĩa:

The pen is mightier than the sword. (Ngòi bút sắc hơn thanh kiếm)
nhưng mà...
Actions speak louder than words. (Hành động có giá trị hơn lời nói)

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic