Phần 1 của loạt bài Từ vựng tiếng Anh về công việc sẽ cung cấp bạn đọc một số mẫu câu hay dùng để nói về “Xây dựng sự nghiệp” và “Thôi việc”

 

 

Building a career

 • have a job/work/a career/a vocation
  có một công việc/sự nghiệp/nghề nghiệp
 • find/follow/pursue/live (out) your vocation
  tìm kiếm/theo đuổi/hiện thực hóa con đường sự nghiệp
 • enter/go into/join a profession
  bước chân vào ngành
 • choose/embark on/start/begin/pursue a career
  chọn/dấn mình vào/bắt đầu/theo đuổi nghề
 • change jobs/profession/career
  đổi công việc/ngành nghề
 • be/work/go freelance
  hành nghề tự do
 • do/take on temp work/freelance work
  nhận việc tạm thời/tự do
 • do/be engaged in/be involved in voluntary work
  làm/tham gia công việc tình nguyện

 

  Leaving your job

 • leave/quit/resign from your job
  nghỉ việc/từ chức
 • give up work/your job/your career
  từ bỏ công việc/sự nghiệp
 • hand in your notice/resignation
  nộp thông báo nghỉ việc/đơn xin từ chức
 • plan to/be due to retire in June/next year, etc.
  dự định/đến tuổi nghỉ hưu vào tháng 6/năm sau…
 • take early retirement
  nghỉ hưu sớm